Có 1 kết quả:

pín xiàng

1/1

pín xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mean
(2) stingy

Một số bài thơ có sử dụng