Có 1 kết quả:

pín xuè xìng huài sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

anemic necrosis