Có 1 kết quả:

pín jiàn bù néng yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not shaken by poverty
(2) to preserve one's ambitions although destitute