Có 1 kết quả:

huò bāo

1/1

huò bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bundle
(2) bale