Có 1 kết quả:

huò bì

1/1

huò bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) currency
(2) monetary
(3) money