Có 1 kết quả:

huò tān

1/1

huò tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vendor's stall