Có 1 kết quả:

huò wù

1/1

huò wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goods
(2) commodity
(3) merchandise
(4) CL:宗[zong1]