Có 1 kết quả:

huò wù yùn shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

freight or cargo transportation