Có 1 kết quả:

fàn mài rén kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

trafficking in human beings