Có 1 kết quả:

tān chī

1/1

tān chī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gluttonous
(2) voracious