Có 1 kết quả:

tān lán

1/1

tān lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) avaricious
(2) greedy
(3) rapacious
(4) insatiable
(5) avid

Một số bài thơ có sử dụng