Có 1 kết quả:

tān dé wú yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 貪得無厭|贪得无厌[tan1 de2 wu2 yan4]