Có 1 kết quả:

tān shēng pà sǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) greedy for life, afraid of death (idiom); craven and cowardly
(2) clinging abjectly to life
(3) only interested in saving one's neck

Một số bài thơ có sử dụng