Có 1 kết quả:

tān shí

1/1

tān shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) greedy
(2) glutton

Một số bài thơ có sử dụng