Có 1 kết quả:

guàn lián

1/1

guàn lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to link up
(2) to join together
(3) to connect