Có 1 kết quả:

zé lìng

1/1

zé lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to order
(2) to enjoin
(3) to charge
(4) to instruct sb to finish sth