Có 1 kết quả:

zé fá

1/1

zé fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to punish
(2) to chastise