Có 1 kết quả:

guì gēng

1/1

guì gēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

your age (honorific)