Có 1 kết quả:

guì fāng

1/1

guì fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (in business etc) your side
(2) you

Một số bài thơ có sử dụng