Có 1 kết quả:

guì bīn

1/1

guì bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honored guest
(2) distinguished guest
(3) VIP