Có 1 kết quả:

mǎi duàn

1/1

mǎi duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy out
(2) buyout
(3) severance

Một số bài thơ có sử dụng