Có 1 kết quả:

dài fāng

1/1

dài fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) credit side (of a balance sheet)
(2) creditor
(3) lender