Có 1 kết quả:

fèi kǒu shé

1/1

fèi kǒu shé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to argue needlessly
(2) waste time explaining