Có 1 kết quả:

tiē hé

1/1

tiē hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to adjust closely
(2) to fit