Có 1 kết quả:

tiē hé miàn ㄊㄧㄝ ㄏㄜˊ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

faying surface