Có 1 kết quả:

tiē hé miàn

1/1

tiē hé miàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

faying surface