Có 1 kết quả:

tiē shuǐ

1/1

tiē shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agio (charge for changing currency)
(2) premium

Một số bài thơ có sử dụng