Có 1 kết quả:

tiē huà

1/1

tiē huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pinup picture
(2) poster