Có 1 kết quả:

tiē huā

1/1

tiē huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appliqué
(2) decalcomania

Một số bài thơ có sử dụng