Có 1 kết quả:

tiē biān

1/1

tiē biān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) welt
(2) facing (of a garment)
(3) to be relevant