Có 1 kết quả:

tiē tí

1/1

tiē tí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relevant
(2) pertinent