Có 1 kết quả:

yí hài

1/1

yí hài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have bad consequences