Có 1 kết quả:

yí hài wú qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have disastrous consequences