Có 1 kết quả:

yí xiào

1/1

yí xiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be ridiculous
(2) to make a fool of oneself

Một số bài thơ có sử dụng