Có 1 kết quả:

yí fàn gǔ jīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave an example for all generations