Có 1 kết quả:

mào yì

1/1

mào yì

phồn thể

Từ điển phổ thông

mậu dịch

Từ điển Trung-Anh

(1) (commercial) trade
(2) CL:個|个[ge4]