Có 1 kết quả:

mào yì zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trade center
(2) shopping mall