Có 1 kết quả:

mào yì shùn chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

trade surplus