Có 1 kết quả:

mào yì shùn chā ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄕㄨㄣˋ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trade surplus