Có 1 kết quả:

hè hán

1/1

hè hán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) letter of congratulations
(2) greeting card (e.g. for New Year)