Có 1 kết quả:

hè suì

1/1

hè suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to extend New Year's greetings
(2) to pay a New Year's visit