Có 1 kết quả:

Hè lán Shān yán liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Mongolian accentor (Prunella koslowi)