Có 1 kết quả:

zéi chuán

1/1

zéi chuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pirate ship
(2) fig. venture of dubious merit
(3) criminal gang
(4) reactionary faction

Một số bài thơ có sử dụng