Có 1 kết quả:

zhèn zāi

1/1

zhèn zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

disaster relief