Có 1 kết quả:

shē gòu

1/1

shē gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy on credit
(2) to delay payment