Có 1 kết quả:

bīn péng mǎn zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

guests filled all the seats (idiom); a house full of distinguished visitors