Có 1 kết quả:

bīn gé

1/1

bīn gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

accusative case (grammar)