Có 1 kết quả:

shǎng guāng

1/1

shǎng guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do sb the honor (of attending etc)
(2) to put in an appearance
(3) to show up