Có 1 kết quả:

xián huì

1/1

xián huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 賢慧|贤慧[xian2 hui4]