Có 1 kết quả:

mài shǎ

1/1

mài shǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play stupid
(2) to act like an idiot