Có 1 kết quả:

mài guó

1/1

mài guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell one's country
(2) treason