Có 1 kết quả:

mài nong

1/1

mài nong

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off
(2) to make a display of